Üniversitelerden bilimsel projelere destek

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri bilimsel araştırma projelerine destekte bulunacak.

“Yükseköğreti̇m Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri̇ Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.Yönetmelik, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerince yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Projelerin desteklenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen en az 7 en çok 11 öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulacak.

SÜRELERİ DOLMADAN GÖREVDEN ALINABİLECEK

Komisyon üyeleri, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerindeki bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 yıl için görevlendirilerek. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilecek. Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili üniversite senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenecek. Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi komisyonca belirlenerek ilan edilecek. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir taslak hazırlanacak. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan taslağın rektör ya da görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlı olacak. Projelerin komisyonca onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esas olacak. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilecek.

Proje yürütücüsü, projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış üniversite mensubu araştırmacıları kapsıyor. Öte yandan, projeler ek süreler dahil en çok 36 ay içerisinde tamamlanacak. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek.

Üniversitelerden bilimsel projelere destek
4.9 Puan
Değerlendirme
loading...

İlişkili yazı

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.